Шпаргалка по Python (дуже скорочений стартовий рівень вивчення)

Post on 18 вересня 2020
by Super User
Основи мови програмування Python
 
Пайтон не вимагає явного оголошення змінних. Тобто, коли з'являється потреба у змінній, її відразу можна використовувати.
 
Пайтон - регістрозалежна мова. Тобто змінні zminna, Zminna, ZmInNa - три різних змінні.
 
Пайтон не містить спеціальних операторів-дужок (наприклад, {}, begin-end).
 
Пайтон використовує для позначення виділених блоків ВІДСТУПИ, які краще робити табуляцією (кнопка Tab).
Наприклад,
for row in reader:
        print(row)
 
Пайтон не містить ; в кінці рядка інструкції-коду.
 
Пайтон позначає однорядковий коментар решіткою # 
 
Пайтон дозволяє писати деякі інструкції через ; Наприклад: a = 1; b = 2; print(a, b)
 
Пайтон дозволяє використовути оператори while, if, for.
Наприклад, цикл for:
max = range(10) #Генерування послідовності чисел від 0 до 9
for num in max: #Пока переменная number (которая каждый раз увеличивается на единицу) входит в список…
    print (max[num])
print ('Кінець')
 
Наприклад, умова if:
max2 = range(10)
if max2[1] == 2:
    print ('Другий елемент є 2')
elif max2[1] == 3:
    print ('Другий елемент є 3')
else:
    print ('Нічого')
print ('Кінець')

list = range ( 10 ) # Отримуємо список з десяти цифр (від 0 до 9)
for number in list: # поки змінна number (яка щоразу збільшується на одиницю) входить в список ...
# Перевіряємо чи входить змінна numbers в кортеж (послідовність) чисел ( 3 , 4 , 7, 9 )
    if number in (3, 4, 7, 9):
        print (list[number]+5)
        break # Переривання циклу
    else:
        print ('NOT')
        continue # Продовжити цикл
print ('Кінець')

Наприклад, цикл while:
list2=['яблуко','груша','ананас'] # Створення списку з даними рядкового типу
i = 0
while i <= 2:
    print(list2[i]+list2[i]+str(i)) # str(i) - перетворення числового типу в рядковий
    i += 1
print ('Кінець')

Часто використовувані функції:

float([X]) - перетворення у число з комою

int([object],[система числення]) - перетворення об'єкту у ціле вказаної системи числення або у число за дятковою системою, якщо основа не вказана

lis([object]) - створення списку 

range([start=0],[stop],[step=1]) - генерується арифметична прогресія (послідовність чисел), від числа start (або 0, якщо воно не вказане), до числа stop, з кроком step (1, якщо step не вказано)

str([object]) - рядкове представлення об'єкта

abs(x) - модуль числа

input([prompt]) - введення даних користувачем, prompt - рядок-підказка

len(x) - довжина

print() - друк (виведення)

round(x[,N]) - округлення числа х до N знака після коми

sum(iter,start=0) - додавання

 

Дії з числами:

+ додавання

- віднімання

* множення

/ ділення

// ціла частина від ділення

% залишок від ділення

abs(x) - модуль числа

x**y - піднесення до степеня

 

Cкладніші математичні операції (арифметичні, тригонометричні, логарифмічні) здійснюються після підключення бібліотеки math:

import math

Тоді кожна дія, яка забезпечується цією бібліотекою, пишеться за таким шаблоном:

math.[дія]

Отримання числа пі:

math.pi

Отримання кореня квадратного:

math.sqrt()

Перелік функцій math:

math.ceil (X) - округлення до найближчого більшого числа.

math.copysign (X, Y) - повертає число, що має модуль такий же, як і у числа X, а знак - як у числа Y.

math.fabs (X) - модуль X.

math.factorial (X) - факторіал числа X.

math.floor (X) - округлення вниз.

math.fmod (X, Y) - залишок від ділення X на Y.

math.frexp (X) - повертає мантиссу і експоненту числа.

math.ldexp (X, I) - X * 2 i . Функція, зворотна функції math.frexp ().

math.fsum (послідовність) - сума всіх членів послідовності. Еквівалент вбудованої функції sum (), але math.fsum () більш точна для чисел з плаваючою точкою.

math.isfinite (X) - чи є X числом.

math.isinf (X) - чи є X нескінченністю.

math.isnan (X) - чи є X NaN (Not a Number - не числом).

math.modf (X) - повертає дробову і цілу частину числа X. Обидва числа мають той же знак, що і X.

math.trunc (X) - усікає значення X до цілого.

math.exp (X) - e в степені X .

math.expm1 (X) - e**X - 1. При X → 0 точніше, ніж math.exp (X) -1.

math.log (X, [base]) - логарифм X по підставі base. Якщо base не вказано, обчислюється натуральний логарифм.

math.log1p (X) - натуральний логарифм (1 + X). При X → 0 точніше, ніж math.log (1 + X).

math.log10 (X) - логарифм X по підставі 10.

math.log2 (X) - логарифм X по підставі 2. Нове в Python 3.3 .

math.pow (X, Y) - X Y .

math.sqrt (X) - квадратний корінь з X.

math.acos (X) - арккосинус X. В радіанах.

math.asin (X) - арксинус X. В радіанах.

math.atan (X) - арктангенс X. В радіанах.

math.atan2 (Y, X) - арктангенс Y / X. В радіанах. З урахуванням чверті, в якій знаходиться точка (X, Y).

math.cos (X) - косинус X (X вказується в радіанах).

math.sin (X) - синус X (X вказується в радіанах).

math.tan (X) - тангенс X (X вказується в радіанах).

math.hypot (X, Y) - обчислює гіпотенузу трикутника з катетами X і Y (math.sqrt (x * x + y * y)).

math.degrees (X) - конвертує радіани в градуси.

math.radians (X) - конвертує градуси в радіани.

math.cosh (X) - обчислює гіперболічний косинус.

math.sinh (X) - обчислює гіперболічний синус.

math.tanh (X) - обчислює гіперболічний тангенс.

math.acosh (X) - обчислює розраховує зворотній гіперболічний косинус.

math.asinh (X) - обчислює розраховує зворотній гіперболічний синус.

math.atanh (X) - обчислює розраховує зворотній гіперболічний тангенс.

math.erf (X) - функція помилок.

math.erfc (X) - додаткова функція помилок (1 - math.erf (X)).

math.gamma (X) - гамма-функція X.

math.lgamma (X) - натуральний логарифм гамма-функції X.

math.pi - pi = 3,1415926 ...

math.e - e = 2,718281

 

Рядки

Рядки обрамлюються подвійними або одинарними лапками.

Щоб вказати новий рядок, пишуть  \n

Що вивести багаторядковий текст, його можна записати між потрійними оинарними лапками

text='''Цей

текст

 буде виведений

 у

 кілька

 рядків

'''

Дії з рядками:

конкатенація ("зліплення", "додавання")

+

дулювання

"рядок"*3

довжина рядка 

len("рядок")

вивести літеру, яка знаходиться на певному місці у рядку

text="text"

text[2]

 

Списки в пайтон - послідовності об'єктів різних типів

Списки створюються різними способами:

1) операція list([якась послідовність, яку можна розбити на окремі одиничні елементи])

Наприклад,

ryad=list('рядок текст')

- утвориться список ryad, у якому збережено список по порядку усіх літер виразу у дужках 

2) спершу оголошується порожній список

ryad0=[]

Потім до нього додаються елементи за допмогою спеціальних команд:

list.append(x) - додає х в кінець списку

list.extend(L) - розширює список, додаючи в кінець список L

list.insert(i,x) - вставляє на і-ту позицію елемент х

list.remove(x) - видаляє перший елемент у списку,який дорівнює х

list.pop([i]) - видалити і-ий елемент і повертає його, якщо і не вказано, видаляє останній елемент

list.index(x,[start[,end]]) - позиція (ідекс) елемента із значенням х

list.count(x) - кількість елкментів із значенням х

list.sort() - сортування списку'

list.reverse() - перевертання списку

list.copy() - копія списку

list.clear() - очищує список